Førskole


Den gode overgang fra børnehave til skole

Førskolen er overgangen mellem børnehave og skole og starter pr. 1. april. I førskolen arbejder vi med socialisering og at gøre børnene trygge ved de nye kammerater, voksne og fysiske rammer gennem leg og samvær. Førskolen er samtidig en introduktionsperiode til børnenes fremtidige skoleliv, så noget af dagen vil have skolemæssig karakter.

Samarbejdet mellem børnehave og skole bygger på:

Tryghed

Børnene motiveres ofte af det velkendte og nære. Vi tager udgangspunkt i det velkendte og udvider samtidig børnenes kendskab til nye temaer og aktiviteter i hverdagen. Historiefortælling, musiske aktiviteter, bevægelsesaktiviteter og undersøgende udeaktiviteter er væsentlige omdrejningspunkter i førskolens virke. Samtidig sikrer vi, at de voksne, der indgår i førskolen, fortsat vil være i børnenes miljø efter sommerferien.

Mestring

Lege og opgaver tilrettelægges og gennemføres på en måde, således at barnet oplever sig som kompetent til skolen. Vi støtter barnet i at blive så kompetent som muligt i at kunne indgå i såvel faglige- som sociale læringsfællesskaber. Børnene lærer at fungere sammen i en gruppe, tage hensyn til hinanden, hjælpe hinanden og at se forskelligheder som en force.

Deltagelse

Børnene skal opleve, at de bliver set og delagtiggjort i aktiviteter og fællesskaber. Så vidt det giver mening, følger vi skolens rytme med fælles morgensamling, frikvarterer, fælles spisning og arrangementer, så børnene vænner sig til en ny dagligdag. 

8 kompetenceområder, som vi har særligt fokus på:

  1. Relationer. Barnets evne til at skabe og fastholde relationer til både børn og voksne samt indgå i og være medskaber af lege.
  2. Robusthed og mod. Barnets evne til at møde og håndtere nye udfordringer.
  3. Sociale spilleregler. Barnets evne til at forstå og anerkende sociale spilleregler, herunder f.eks. at hjælpe, give plads til andre og håndtere konflikter.
  4. Forandringsparathed. Barnets evne til at aflæse kontekster, hvad forventes i forskellige kontekster; at der f.eks. forventes forskellige ting af en, når man er i en dansktime, en idrætstime eller i SFO-ens forskellige aktiviteter.
  5. Selvkontrol og fokus. Barnets evne til at tilsidesætte egne behov, arbejdshukommelse og holde fokus på en opgave.
  6. Udtrykke følelser. Barnets evne til at udtrykke følelser og evt. behov for hjælp, herunder deltage i samtaler om afsavn, ønsker og forventninger i forbindelse med overgangen.
  7. Sprog. Barnets evne til at kommunikere med sine omgivelser, herunder evne til at aflæse og bruge kropssprog samt interesse for tegn og symboler.
  8. Selvhjulpethed. Barnets evne til at mestre konkrete alderssvarende færdigheder f.eks. gå på toilettet selv, tage sit tøj af og på, holde orden i sine ting.

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst