Bredballe Privatskole er en selvejende institution, hvis økonomiske grundlag principielt er forældrenes bidrag til driften. 

​Staten giver et tilskud pr. elev, som svarer til ca. 75 % af udgiften for en elev i folkeskolen. Dette dækker den største del af skolens udgifter. Den resterende del af skolens driftsudgifter dækkes gennem de penge, der månedligt betales for at modtage undervisning på skolen. 

Skolepenge
Bestyrelsen fastsætter skolepengenes størrelse, der publiceres på skolens hjemmeside.

Søskenderabat
Til søskende ydes der rabat på skolepenge. Bestyrelsen fastsætter størrelsen, og sørger for publicering på skolens hjemmeside.

Betaling
Skolepengene betales månedsvis forud hver den 1. i måneden eller først følgende bankdag. Skolepenge opkræves i 12 måneder. Betaling skal ske via PBS eller bankoverførsel. Ved bankoverførsel tillægges et administrationsgebyr på kr. 35 pr. indbetaling/elev.

Udeblivelse af betaling
Såfremt skolepenge ikke er betalt den 6. i måneden, pålægges et administrationsgebyr på kr.100 pr. manglende indbetaling/elev. Hvis skolepengene endnu ikke er betalt den 12. i måneden pålægges yderligere et administrationsgebyr på kr.100 pr. manglende indbetaling/elev. Er skolepengene ikke betalt inden den efterfølgende 1. pålægges endnu et gebyr på kr. 100pr. manglende indbetaling/elev. Såfremt skolen ikke har modtaget skolepengene den efterfølgende 15. kan man forvente udmeldelse af den berørte elev. Bemærk udmeldelse som følge af manglende skolepengebetaling betragtes som en skriftlig udmeldelse jf. punket "Udmeldelse" nederst i betalingsbetingelserne. Gebyrer som følge af ovenstående påføres efterfølgende måneds faktura.

Administrationsgebyr
Ved registrering / indskrivning på skolens venteliste, betales kr. 250 pr. elev i administrationsgebyr. Bemærk at eleven først er optaget på ventelisten, når gebyret på kr. 250 er indbetalt på skolens konto.

Gebyr for optagelse
Ved optagelse på skolen betales kr. 750 i tilmeldingsgebyr, samt materialepenge. Materialepenge betales for det halvår man indmeldes. 

Udmeldelse
Udmeldelse af skolen skal ske personligt til skolelederen og samtidig skal der udfyldes en skriftlig udmeldelsesblanket. Udmeldelse af skolen sker med tre måneders varsel til den 1. i en måned.  Elever i 9. klasse bliver automatisk udmeldt af skolen pr. 30. juni. Udmeldelse af SFOen sker med én måneds varsel til den 1. i en måned. Elever i 3. klasse bliver automatik udmeldt at SFO eftermiddagsmodulet pr. 30. juni.