Undervisning


På Bredballe Privatskole sætter vi en stor ære i at give en undervisning af høj faglig kvalitet, som er tilpasset den enkelte elevs niveau og med tydelig respons. Undervisningen foregår i trygge rammer, hvor den enkelte elev bliver set og hørt. 

Vores faglige fokus er følgende:

Indskolingen 0.-3. klasse

I indskolingen vægter vi en tryg skolestart med et fast indskolingsteam. Lærerne har stor faglig erfaring med at undervise på netop disse klassetrin. Undervisningen differentieres, således at det faglige niveau følger elevens kompetencer og potentialer. Der er en fokuseret læsestart, hvor der arbejdes funktionelt med læsning og skrivning. Eleverne har minimum 10 dansktimer og 8 matematiktimer og dermed sikres tid til fordybelse. Vi giver løbende feedback og underbygger evalueringer med resultater af de nationale test samt de standariserede test i dansk og matematik. Derudover har eleverne engelsk fra 0. klasse. Ligeledes er der hvert får lejrtur med henblik på at styrke sammenhold, fællesskab og faglighed.

Mellemtrinnet 4.-6. klasse

På mellemtrinnet vægter vi at elevernes færdigheder kommer helt ind under huden og anvendes til, at de opsøger og tilegner sig ny og større viden. De skriftlige opgaver er en fast del af årsplanen ligesom præsentationer og fremlæggelser er en integreret del af undervisningen. Eleverne har håndværk&design fra 4. klasse, tysk fra 5. klasse samt madkundskab i 6. klasse. Der tilbydes lektiecafé to gange om ugen, hvor der er en gennemgående lærer til at støtte og hjælpe. Vi giver løbende feedback og underbygger evalueringer med resultater af de nationale test samt de standariserede test i dansk og matematik. Ligeledes er der hvert får lejrtur med henblik på at styrke sammenhold, fællesskab og faglighed.

Udskolingen 7.-9. klasse

I udskolingen vægter vi, at eleverne selvstændigt opstiller problemformuleringer, opsøger ny viden og arbejder med større skriftlige opgaver og afleveringer. De større skriftlige opgaver er en fast del af årsplanen. Det forventes,
at eleverne selvstændigt kan præsentere den tillærte viden. Fra 7. klasse udvides fagrækken med fysik/kemi, biologi og geografi. Vi gennemfører de nationale test i engelsk, dansk, geografi og biologi. Ligeledes gennemføres der løbende evaluering i samtlige fag. Undervisningen fører frem til Folkeskolens Afgangsprøver. Der afholdes terminsprøver og projektuger, hvor disse prøveformer indgår og øves. Ligeledes er der lejrtur til Skagen i 7. klasse og Københaven i 9. klasse for at styrke sammenhold, fællesskab og faglighed.

Undervisningsministeriets Fælles mål følges helt på samtlige klassetrin.

Ny udskolingsafdeling på Bredballe Privatskole

Vi har løbende udbygget vores skole i takt med de behov, der er opstået. Lige nu sætter vi fokus på skabelse af et ungemiljø for udskolingseleverne i 7.-9- klasse. Her vil være fokus på samarbejdet mellem de tre årgange både fagligt og socialt. Vi vil have fokus på at skabe et fagligt miljø, der løfter den enkelte elev, hvilket bedst sker, når der er et trygt miljø med god trivsel. Det kan vi sikre på Bredballe Privatskole, da vi har lave klassekvotienter og engagerede lærere, som gør at hver elev bliver set og hørt. Der er for det kommende år udarbejdet et årshjul for de tre årgange, hvor vi starter med en fælles overnatning på skolen i august for at styrke det sociale sammenspil mellem udskolingseleverne. Ligeledes er der fælles gæstelærerbesøg både i forbindelse med læsningens dag, pengeugen, hvor der sættes fokus på de unges økonomi, og senere i de fælles faglige naturfag. Desuden er der planlagt ture ud af huset med et samarbejde med Green Tech omhandlende bæredygtig energiforsyning. Vi har lejrture for udskolingseleverne til henholdsvis Skagen, København og Berlin (læs mere om dette under lejrskoler med fagligt indhold).

Det hele kulminerer med, at vores udskolingselever kan flytte ind i vores nye tilbygning i foråret 2023, som bliver deres egen afdeling, hvor de skal være med til at sætte deres præg på udviklingen af et ungemiljø for skolens ældste elever. Den nye tilbygning indeholder tre klasselokaler samt et naturfagslokale, hvor der kan undervises i naturfag og fysik/kemi. Du kan læse mere i artiklen her

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst