Kommunikationsstrategi


En kvalificeret kommunikation og information mellem skole og hjem er forudsætningen for et godt samarbejde mellem skolens medarbejdere, elever og forældre.

Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre.

Kommunikationsstrategien indeholder såvel en beskrivelse af den interne og den eksterne kommunikation. Den interne kommunikation dækker over kommunikation mellem lærere, forældre, elever og bestyrelse. Den eksterne kommunikation dækker over skolens kommunikation med samfundet omkring os.

 

Mål for skolens kommunikationsstrategi

 • at fremme et godt samarbejde mellem skole og hjem og sikre en respektfuld tone i vores kommunikation
 • at give forædrene indsigt i deres barns skolegang
 • at give forædrene mulighed for medansvar, medinvolvering og engagement i hele skoleforløbet
 • at synliggøre skolens aktiviteter

Interne kommunikationskanaler

Dækker over kommunikation mellem lærere, bestyrelse, forældre og elever.


SKOLE INTRA – VIGGO (FORÆLDRE, LÆRERE, BESTYRELSE)
 • Beskeder skrives kortfattet og i en respektfuld tone
 • Ved længere og mere komplicerede problemstillinger skal læreren kontaktes via telefon eller mødeaftale.
 • Ansatte og forældre holder sig orienteret minimum 1 gang pr. skoledag
 • Forældre kan som minimum forvente kvittering for henvendelse senest et arbejdsdøgn efter modtagelsen
 • Henvendelser rettes til en ansat, der er nærmest på indsigt i et svar; typisk en faglærer, klasselærer eller pædagog.
SKOLE INTRA – VIGGO (LÆRER, BESTYRELSEN, FORÆLDRE OG ELEVER)
 • Lektier noteres dagligt inden kl. 17.00
 • Generelle beskeder, der vedkommer alle / grupper af forældre lægges op løbende og efter behov.
INTERN BRUG AF FACEBOOK
 • Vi opfordrer generelt til, at man bruger VIGGO til fælles beskeder klasserne i mellem. Der skrives ikke om personlige sager eller emner, der kan relateres til personer på FB.
AD HOC MØDER I FORBINDELSE MED AFLEVERING OG HENTNING (FORÆLDRE, LÆRERE)
 • Om morgenen kan der gives korte beskeder til lærerne eller personalet i SFO’en
 • Ved længere og mere komplicerede problemstillinger skal læreren kontaktes via telefon eller mødeaftale.
FORÆLDRES DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN
 • Forældre er altid velkomne til at komme på besøg i klassen og deltage i undervisningen, da det betragtes som en ekstra hånd.
 • Forældrene skriver til læreren, inden de ønsker at komme på besøg i klassen.
PLANLAGTE MØDER
 • Efter behov kan der altid planlægges møder med forældre, lærere og elever, hvor det er muligt at drøfte længere og mere komplicerede problemstillinger.
 • Alle parter kan tage initiativ til dette
INFORMATIONSBREV
 • 4-6 gange årligt udsendes et informationsbrev til alle forældre og elever på skoleintra.
 • Informationsbrevet dækker over 4 forskellige områder, herunder den overordnede hverdag på skolen, en opdatering fra bestyrelsen og en opdatering fra "Bredballe Privatskoles Venner"
ELEVPLANER
 • Fra 0. klasse og opefter udarbejder lærerne 1 gang årligt(maj/juni) en elevplan for den enkelte elev
 • Elevplanen er en beretning omkring, hvordan eleven klarer sig inden for de forskellige fagområder og socialt
 • Elevplanen bruges aktivt i forbindelse med skole-hjem-samtaler
SKOLE-HJEM SAMTALER
 • 2 gange årligt indkalder klasselæreren til skole-hjem- samtale. Her deltager som udgangspunkt både lærer, forældre og elev.
 • Der afsættes mindst 20 min. til dialog om elevens skolegang.
FORÆLDREMØDER
 • 2 gange årligt holdes der forældremøde, hvor forældrene i klassen mødes.
 • På mødet giver klasselæreren en status på såvel det faglige, som det sociale i klassen
 • Forældrene har ligeledes mulighed for at diskutere relevante emner for klassen
MØDE FOR FORÆLDRERÅDSREPRÆSENTANTER
 • Hvert år i august måned afholdes der møde for de nye forældreråd, med henblik på at planlægge og organisere arbejdet i forældrerådet

Eksterne kommunikationskanaler

Dækker over kommunikation med samfundet omkring os.


FACEBOOK
 • Facebook bruges med henblik på at give forældre og det omgivende samfund et indblik i hvad der sker i løbet af skolens hverdag.
 • Facebook følges nøje og det er et begrænset antal, som har mulighed for at lægge opslag op på skolens facebook profil.
 • I forbindelse med optagelse på skolen har forældre taget stilling til om deres barn må optræde på facebook eller andre sociale medier.
HJEMMESIDEN
 • Hjemmesiden er målrettet alle med interesse for skolen, og som har lyst til at vide mere.
 • Input til skolens hjemmeside bedes rettet til bestyrelsen
PRESSEMEDDELELSER / ARTIKLER
 • Pressemeddelelser og artikler udarbejdes løbende i forhold til relevans.
 • Input til artikler eller pressemeddelelser sendes til bestyrelsen.

Udarbejdet af:

Bestyrelsen og skoleleder, Henriette Langkjær

Marts 2017

Hent PDF her

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst