Hverdagen


Førskolen starter 1. april og forløber frem til sommerferien. Børnene går i skole fra kl. 8-13.15 mandag til torsdag og fredag fra kl. 8-12. Vi opfordrer samtidig til, at børnene ligeledes bliver en aktiv del af SFO’en, for også at knytte venskaber på tværs af klassetrin.

I førskolen arbejder vi med at gøre børnene trygge ved de nye kammerater, voksne og fysiske rammer gennem leg og samvær. Børnene oplever ligeledes skolens hverdag og rytme gennem aktiviteter med skolens øvrige elever.

Førskolen er samtidig en introduktionsperiode til børnenes fremtidige skoleliv, så noget af dagen vil have skolemæssig karakter.

Overgangen mellem børnehave og skole bygger i Vejle kommune på følgende 3 værdier; Mestring, Tryghed og Deltagelse.

Disse værdier understøtter vi med følgende aktiviteter:

Tryghed

Børnene motiveres ofte af det velkendte og nære. Vi tager udgangspunkt i det velkendte og udvider samtidig børnenes kendskab til nye temaer og aktiviteter i hverdagen. Historiefortælling, musiske aktiviteter, bevægelsesaktiviteter og undersøgende udeaktiviteter er væsentlige omdrejningspunkter i førskolens virke. Samtidig sikrer vi, at de voksne, der indgår i førskolen, fortsat vil være i børnenes miljø efter sommerferien.

Mestring

Lege og opgaver tilrettelægges og gennemføres på en måde, således at barnet oplever sig som kompetent til skolen. Vi støtter barnet i at blive så kompetent som muligt i at kunne indgå i såvel faglige- som sociale læringsfællesskaber. Børnene lærer at fungere sammen i en gruppe, tage hensyn til hinanden, hjælpe hinanden og at se forskelligheder som en force.

Deltagelse

Børnene skal opleve, at de bliver set og delagtiggjort i aktiviteter og fællesskaber. Så vidt det giver mening, følger vi skolens rytme med fælles morgensamling, frikvarterer, fælles spisning og arrangementer, så børnene vænner sig til en ny dagligdag. 

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst